Uzze Spaorclub
Zaoterdag 17 fibberwarie
Feesaovend en Oetbetaoling Spaorgeld

Ouch lid weure ?
Informeer uuch aon 't buffèt veur de regleminte !

Onze reglementen en statuten
(klik op het spaorvèrreke.)